Skip to content

Акт приймання виконаних підрядних робіт

Скачать акт приймання виконаних підрядних робіт doc

КБ-3 засвідчує факт приймання-передачі виконаних будівельних робіт: підрядник передає виконані роботи, а замовник приймає їх. прийому-передачі виконаних робіт.

Як складається акт приймання передачі виконаних робіт за договором підряду. Акт приймання виконаних робіт. Акт виконаних робіт (зразок). При виконанні ремонтно-будівельних робіт розрахунки за виконані роботи можуть проводитись на підставі Акта, про що обумовлюєт.

Акт приймання виконаних пiдрядних робiт (табл. 2) складається для визначення вapтocтi виконаних обсягiв пiдрядних робiт i проведення розрахункiв за виконанi роботи на будiвництвi на пiдставi Журналу облiку виконаних робiт (форма № КБ-6) у двох примiрниках i рекомендується субпiдрядником - генпiдряднику, генпiдрядником - замовнику (забудовнику).

Виконання обсягу робiт може бути оформлене (як було сказано вище). Довiдкою типової форми № КБ Якщо ж пiдприємством виконувались будiвельнi i монтажнi роботи, роботи з кaпiтального i поточного ремонту будинкiв i споруджень, iншi. Як складається акт приймання передачі виконаних робіт за договором підряду.

Для чого потрібен цей документ і яка форма звітності при цьому передбачає. У навчальному посібнику розглядаються фінанси підприємств і принципи їх організації; грошові кошти, канали їх надходження, порядок зберігання і витрачання; фінансові результати, їх види, порядок формування і розподілу.

Для підтвердження виконання взятих на себе договірних зобов'язань у деяких випадках сторони повинні скласти акт здачі-приймання виконаних робіт. Цей документ згодом буде підставою для твору остаточно розрахунку між партнерами. А К Т № 1 приймання виконаних будівельних робiт*. за сiчень року. Поточна ціна одиниці виміру, грн. Витрати пра-. Обгрунту- вання. у тому числі. Виконано. ці робітників- будівельни- ків на обсяг робіт, люд.-год. № з / п.  грн. 2. - Плата (податок) за землю, що враховується при розрахунку Договірної ціни і в Акті КБ-2в.

Розрахунок N П грн. Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX). грн. , АКТ. приймання-передачі виконаної роботи N ___. до Договору про виконання робіт N ___ від "___" _ 20__ р. м. _ _ 20__ р. Цей Акт складено на виконання пп. ___ п. ___ Договору про виконання робіт N ___ від "___" _ 20__ р., укладеного між _ (надалі іменується "Замовник") та _ (надалі іменується "Виконавець").  2.

За виконану роботу Замовник сплачує Виконавцеві винагороду у розмірі ___ грн. 3. У Замовника претензій до якості виконаних робіт немає. За Виконавця. Вартість виконаних робіт. з початку року по звітний місяць включно. у тому числі за звітний місяць  Підписання акту за ф. КБ-2в і довідки за ф. КБ-3 засвідчує факт приймання-передачі виконаних будівельних робіт: підрядник передає виконані роботи, а замовник приймає їх.

При цьому, в бухгалтерському обліку підрядника ця подія відображається такими проведеннями (табл. ): Таблиця 1. Акт приймання виконаних підрядних робіт складається для визначення вартості виконаних обсягів підрядних робіт та проведення розрахунків за виконані підрядні роботи на будівництві на основі журналу обліку виконаних робіт (форма N КБ-6) у двох примірниках і подається субпідрядником генпідряднику, генпідрядником - замовнику (забудовнику).

2. Акт складається щомісячно фахівцями будівельного підприємства (незалежно від форми власності цього підприємства), якщо підприємством у звітному періоді виконувались будівельні та монтажні роботи, роботи з капітального та.

txt, EPUB, rtf, rtf